Beleidskader Stichting GoedVoorElkaar

In Nederland hebben vele duizenden mensen te kampen met eenzaamheid. De Stichting GoedVoorElkaar (RSIN 857890141) is opgericht om antwoorden te zoeken op dat ongewenste isolement. Dit beleidskader beschrijft met welke ambities en werkwijzen de Stichting zijn doel wil bereiken.

1. Visie
Eenzaamheid is een structureel probleem in onze samenleving. Onder eenzaamheid verstaan wij een ongewenst sociaal of emotioneel ervaren isolement. Omdat mensen zich ervoor schamen, wordt de omvang van eenzaamheid nauwelijks zichtbaar. Maar hulpverleners, zoals huisartsen, zorgmedewerkers en docenten vertellen over de vele signalen die zij krijgen. Ze ervaren hoe mensen door eenzaamheid worden belemmerd in hun dagelijks functioneren.

Wij staan voor een samenleving waarin we ‘samen leven’ en niet ieder voor zich. Als we allemaal een beetje meer op elkaar zouden letten, als we weer leren ‘omzien naar elkaar’, dan kunnen we eenzaamheid terugdringen en bouwen we aan hechtere samenleving. Om eenzaamheid op individueel niveau te doorbreken zien wij een bestendige vertrouwensrelatie tussen hulpvrager en hulpaanbieder als een effectief middel.

2. Missie
Voor mensen in de knel bestaan al veel – voornamelijk materiële – voorzieningen, zoals uitkeringen, gezondheidszorg, budgetbegeleiding, charitatieve hulp, voedselbank, kledingbank, handel in tweedehands spullen, etc. Voorzieningen voor de immateriële aspecten van mensen in de knel, waartoe ook eenzaamheid behoort, zijn veel minder ontwikkeld en voorhanden. Langdurige ondersteuning van eenzame mensen vraagt kennis en inzicht in de problematiek. Niet alleen van eenzaamheid, maar ook en juist in combinatie met andere problematiek, zoals ouderdom, ziekte, armoede, of beperkte taligheid. Naast kennis over de problematiek is ook het beschikken over effectieve communicatiemogelijkheden belangrijk om mensen in eenzaamheid te kunnen helpen. Eenzaamheid is immers een verschijnsel, dat zich vooral achter de voordeur afspeelt. Mensen schamen zich hun eenzaamheid te benoemen en hulp te zoeken. Er moet veelal een drempel worden geslecht alvorens openlijk over de eenzaamheid kan worden gesproken. Om professionals en vrijwilligers succesvol te laten zijn bij het benaderen van de doelgroep en het leren omgaan met mensen in eenzaamheid is training en begeleiding door deskundigen belangrijk, zo niet noodzakelijk.
De stichting GoedvoorElkaar wil bijdragen aan een samenleving waarin we ‘samen leven’ en niet ieder voor zich. Daarom ondersteunt GoedvoorElkaar initiatieven om eenzaamheid te bestrijden . Op basis van een concrete hulpvraag organiseert de stichting ‘CreatieTafels’ waarbij professionals die in hun werk in aanraking komen met eenzaamheid ieder vanuit de eigen discipline in samenspraak op zoek gaan naar oplossingen en methodieken om eenzaamheid effect te kunnen bestrijden. Door het samen brengen van theorie en praktijk en door een interdisciplinaire benadering ontstaan nieuwe inzichten en creatieve concepten. GoedvoorElkaar brengt de resultaten van de CreatieTafels op de markt in de vorm van methodieken, trainingen en coaching en praktische ondersteuning bij het opzetten van initiatieven.

3. Maatschappelijk toegevoegde waarde
Wat wij bijdragen aan de samenleving moet ertoe doen. Onze dienstverlening moet zowel persoonlijk als maatschappelijk zijn waarde hebben.

Onze ondersteuning is een zinvolle aanvulling op de dienstverlening die al voor mensen in eenzaamheid wordt aangeboden. Doel is dat onze inzet leidt tot een hogere effectiviteit van de hulpverlening. En net zo belangrijk vinden wij het dat hulpvrager en hulpbieder zowel de hulp als de relatie als zinvol en bevredigend ervaren. Wij zoeken nadrukkelijk de publiciteit. Wij verantwoorden ons via jaarverslagen en inhoudelijke publicaties en door het organiseren van seminars en expertmeetings, waarmee wij onze positie als deskundige op het gebied van eenzaamheid onderstrepen.

4. Kernwaarden
De kernwaarden van de Stichting GoedVoorElkaar worden onderschreven door de leden en medewerkers van het bestuur.

Betrokken
Wij voelen ons verbonden aan en handelen vanuit de missie van de stichting, het bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Onze onbezoldigde inzet is uitsluitend gericht op het realiseren van onze missie.

Transparant
Wij zijn open, eerlijk en betrouwbaar in ons handelen en nalaten, zijn daarop aanspreekbaar en leggen daar verantwoording over af.
Ingeval van (dreigende) belangenverstrengeling, maken wij daar spontaan melding van, zodat het bestuur passende maatregelen kan nemen. Wij bewaken in onze contacten met derden onze vrijheid van handelen en besluiten.

Respectvol
Wij respecteren elkaars privacy en die van derden. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die wij uit hoofde van onze functie verkrijgen.

Responsief
Wij luisteren naar adviezen en beschouwen klachten ook als adviezen voor verbetering. Het bestuur reageert zo snel mogelijk op klachten en adviezen met een inhoudelijk antwoord. Als een klacht het bestuur zelf betreft, dan legt het bestuur na overleg met de klager de klacht ter afdoening voor aan een onafhankelijke derde.

5. Bestuur
Het bestuur stelt het beleid vast, beslist over nieuwe initiatieven, vertegenwoordigt de Stichting en verantwoordt zich via jaarverslagen. Het bestuur draagt er zorg voor dat de website van de Stichting een privacyverklaring bevat die in overeenstemming is met de vereisten van de AVG. Het bestuur voldoet aan de vereisten van de wetgever om de ANBI-status te verkrijgen.
Het bestuur laat zich adviseren door een comité van aanbeveling, dat de belangen van de Stichting op een breed front kan behartigen.

6. Deskundigenpanel
Het bestuur wordt ondersteund door een groep deskundigen op het gebied van eenzaamheid en vraagstukken in relatie met eenzaamheid. Te denken valt aan: juristen, psychologen, pastoraal werkers, maatschappelijk werkenden, deskundigen jeugdzorg, personeelswerkers, artsen, financieel experts, maatschappelijk begeleiders, medewerkers van de politie en van gemeenten, communicatiedeskundigen en onderwijskundigen. Waar gewenst wordt ook wetenschappelijke ondersteuning gezocht. Deze deskundigen wordt gevraagd ieder voor zich en in onderlinge samenwerking informatie aan te dragen om trainingen, coachingsprogramma’s interventiemethodieken te kunnen ontwikkelen en deze te vertalen in concrete dienstverlening. Het bestuur doet een beroep op professionele trainers en docenten voor de overdracht van de trainingen en programma’s aan werkers in het veld. De inschakeling van deskundigen is flexibel en vraag gestuurd. Waar nodig worden programma’s aangepast aan de lokale omstandigheden.

7. Instrumenten
De dienstverlening voor de Stichting kan worden samengevat als deskundigheidsbevordering. Die deskundigheid kan worden ingeroepen door bestuurders en beleidsmakers, door vrijwilligers en coaches. Wij opteren voor een lokale aanpak, waarbij vrijwilligers (buddy’s) en hulpvragers beiden worden begeleid door coaches.
De programma’s die wij aanbieden zijn trainingen voor coaches en buddy’s, coaching in het veld, instrumenten voor werving en selectie van vrijwilligers, instrumenten voor het matchen van hulpvragers en hulpbieders en verschillende dienstverleningsconcepten voor het begeleiden van mensen uit de eenzaamheid.
De ondersteuning wordt afgestemd op de beoogde doelgroep. Immers, ouderen zijn niet te vergelijken met mensen met een taalachterstand, en mensen met problematische schulden niet met mensen met gezondheidsproblemen. Iedere doelgroep – en er zijn er meerdere – verlangt een eigen benadering.
Het bestuur kan desgevraagd de oprichting van een nieuw initiatief ondersteunen met:
– De inrichting van de organisatie (stappenplan, statuten, communicatieplan, administratie, subsidieverwerving, verzekeringen)
– De opbouw sociale kaart (relatie met de lokale overheid en betrokken organisaties, zoals thuiszorg, huisartsen, sociale wijkteams e.d.)
– Trainingen en coachingsprogramma’s

8. Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Om het risico van belangenverstrengeling te voorkomen, dingen bestuursleden en hun ondernemingen niet mee naar door de stichting te verlenen betaalde opdrachten.

Van door het bestuur ingeschakelde deskundigen – die veelal incidenteel worden ingezet – wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden verrichten bij wijze van maatschappelijke bijdrage en derhalve geen honorarium vragen. Over uitzonderingssituaties beslist het bestuur. Trainers en docenten ontvangen een vergoeding voor gewerkte uren.

9. Financiën
Voor de eenmalige opstartkosten zoekt de Stichting ondersteuning bij Goede Doelen Stichtingen. De algemene kosten van de Stichting worden gefinancierd door bijdragen van sponsors en vrienden van de Stichting. Projecten die door de Stichting in opdracht van derden worden uitgevoerd, worden op basis van een projectvoorstel met begroting gefinancierd door de opdrachtgever. Daarnaast wordt van deelnemers van door de Stichting aangeboden opleidingen, trainingen en coaching een bijdrage gevraagd.